Theo Bộ TTTT, trước hết, cần phải thống nhất sự điều chỉnh theo hướng các đơn vị truyền hình trả tiền phải kinh doanh trên cơ sở hạ tầng đã có, không được bắt người dân phải mua thêm đầu thu mới xem được nội dung do các đài khác độc quyền. Tuy nhiên, “đã là truyền hình trả tiền, thì ai thích phải bỏ tiền ra xem, đài nào có khả năng, đài đó mua được bản quyền” - Thứ trưởng Doãn nhấn mạnh.

Do đó, chính sách của Nhà nước là điều chỉnh theo hướng chia sẻ hạ tầng, chứ không ép K+ phải chia sẻ miễn phí cho các đài khác.

Theo hướng này, Bộ TTTT đã chỉ đạo Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử yêu cầu Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN và Ban điều hành đàm phán phải thống nhất với nhau trước về phương án chia sẻ bao nhiêu là vừa. Về trách nhiệm của VTV, ông Đỗ Quý Doãn cho rằng, VTV không thể can thiệp với phía nước ngoài, nhưng VTV vẫn có quyền sở hữu về hạ tầng, K+ đang kinh doanh dịch vụ trên hạ tầng của VTV, do đó VTV phải có trách nhiệm trong việc tìm phương án hài hòa cho các đài khác.