Theo đó, AVG xác nhận sẽ cử đại diện vào ban điều hành đàm phán bản quyền giải Anh do VTV làm trưởng ban, đồng thời đề xuất: Các đơn vị kinh doanh thống nhất nguyên tắc cùng mua hoặc cùng không mua bản quyền. Không  chấp nhận việc một đơn vị nào đó hành động riêng lẻ vì lợi ích của đơn vị mình.

Trong trường hợp các đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền thống nhất phương án cùng mua, tiền mua bản quyền và doanh thu quảng cáo, tài trợ có được từ việc khai thác BQTH sẽ được cùng đóng góp, chia sẻ theo tỉ lệ thống nhất. Trường hợp thống nhất không  mua bản quyền, AVG cũng đề nghị hiệp hội gửi văn bản tổng hợp ý kiến báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời ra văn bản chính thức về việc này để đăng công khai trên báo chí.

Cùng với AVG, VTC mới đây cũng đã có công văn xác nhận đứng “chung thuyền” với VTV trong việc đàm phán với đối tác giữ bản quyền IMG và cử người vào ban đàm phán.