Người Phát ngôn nêu rõ: “Chúng tôi khẳng định sự cần thiết của việc đảm bảo an toàn, phẩm cách của cán bộ các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự và trụ sở các cơ quan đó, phù hợp với các quy định tại Công ước Viên về quan hệ ngoại giao và Công ước Viên về quan hệ lãnh sự.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện tại các nước liên quan theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh sở tại để đảm bảo an ninh, an toàn cho cán bộ công nhân viên và trụ sở cơ quan đại diện cũng như công dân Việt Nam sinh sống tại các nước này.”

VIDEO XEM THÊM: Saudi Arabia cắt đứt quan hệ với Iran sau khi đại sứ quán nước này tại Tehran bị tấn công.