VIDEO TOÀN CẢNH VỤ THẢM SÁT ĐẪM MÁU CỦA TALIBAN NHẰM VÀO MỘT TRƯỜNG HỌC PAKISTAN

VIDEO CÁC HỌC SINH BỊ THƯƠNG NẶNG ĐANG ĐƯỢC CẤP CỨU TRONG BỆNH VIỆN