Theo đó, hội nghị đã bầu ban lãnh đạo mới, trong đó Bộ Chính trị gồm 25 thành viên: Tập Cận Bình, Mã Khải, Vương Kỳ Sơn, Vương Hộ Ninh, Lưu Vân Sơn, Lưu Diên Đông, Lưu Kỳ Bảo, Hứa Kỳ Lượng, Tôn Xuân Lan, Tôn Chính Tài, Lý Khắc Cường, Lý Kiến Quốc, Lý Nguyên Triều, Uông Dương, Trương Xuân Hiền, Trương Cao Lệ, Trương Đức Giang, Phạm Trường Long, Mạnh Kiến Trụ, Triệu Lạc Tế, Hồ Xuân Hoa, Du Chính Thanh, Lật Chiến Thư, Quách Kim Long, Hàn Chính.
 
Ban Bí thư gồm 7 thành viên là Lưu Vân Sơn, Lưu Kỳ Bảo, Triệu Lạc Tuyền, Lật Chiến Thư, Đỗ Thanh Lâm, Triệu Hồng Chúc, Dương Tinh.

Ngay sau khi kết thúc phiên họp, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII đã gặp gỡ báo chí. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh: "Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc thành công".