Ảnh: VGP
Ảnh: VGP
Ảnh: VGP
Ảnh: VGP
Ảnh: VGP

*Cùng ngày, Thủ tướng cũng đã tiếp lãnh đạo nhiều tập đoàn kinh tế lớn của Hoa Kỳ:

Thủ tướng tiếp lãnh đạo Tập đoàn Boeing. Ảnh: VGP
Thủ tướng và các thành viên Tập đoàn Boeing. Ảnh: VGP
Thủ tướng tiếp lãnh đạo Tập đoàn GE. Ảnh: VGP
Thủ tướng cùng đoàn cấp cao Việt Nam và các thành viên Tập đoàn GE. Ảnh: VGP
Thủ tướng tiếp lãnh đạo Tập đoàn Murphy Oil. Ảnh: VGP
Thủ tướng cùng đoàn cấp cao Việt Nam và thành viên Tập đoàn Murphy Oil. Ảnh: VGP
Thủ tướng tiếp lãnh đạo Công ty ASG. Ảnh: VGP