Hiện nay, việc tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ y tế của người dân ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng kinh tế xã hội khó khăn còn hạn chế, thấp hơn nhiều mức trung bình của cả nước do hệ thống y tế công lập tại các vùng này còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực y tế.

Trong khi đó, những năm qua, một bộ phận sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học y khoa chưa được sử dụng tốt, làm việc trái với nghề đào tạo hoặc chưa tìm được việc làm và có xu hướng tập trung ở lại các thành phố, thị xã; hầu như các bác sĩ mới ra trường không mặn mà với việc trở lại địa phương mình công tác nếu có thì rất ít với nhiều lí do như nơi công tác ở địa phương còn thiếu cơ sở vật chất, không có điều kiện nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, một số bác sĩ về quê hương công tác sau một thời gian lại tìm cách chuyển lên tuyến trung ương. Ở nông thôn, miền núi, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn còn thiếu bác sĩ, nhưng hàng năm trên cả nước có rất nhiều sinh viên y khoa mới tốt nghiệp ra trường chưa được sử dụng trong các cơ sở y tế công lập

Bộ Y tế chủ động xây dựng dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)”  nhằm thu hút bác sĩ trẻ mới ra trường tình nguyện về công tác tại tuyến huyện một số địa phương.

Căn cứ kết quả thu thập số liệu báo cáo của 63 tỉnh, hiện tại số lượng bác sĩ của tuyến huyện chiếm 30% trên tổng số bác sĩ của cả nước (16.213/57.066 bác sĩ). Song trên thực tế ở một số bệnh viện huyện và trung tâm y tế huyện của các huyện nghèo, số lượng và chất lượng của đội ngũ bác sĩ còn nhiều bất cập, một số bệnh viện chỉ có 7 – 8 bác sĩ, trong đó có 1 – 2 BSCKI (các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu); một số trung tâm y tế huyện chỉ có 4 – 5 bác sĩ, có 1-2 BSCKI (Bình Định, Quảng  Ngãi, Thanh Hóa, Nghệ An, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang).

Sau khi được nhận, các bác sĩ được tuyển chọn vào lớp học này được đào tạo như một bác sĩ nội trú, 1 thầy, 1 trò, “cầm tay chỉ việc”. Các bác sĩ trẻ về vùng khó khăn để làm việc với thời gian tối thiểu 3 năm đối với nam và 2 năm đối với nữ, sau thời gian làm việc này, họ sẽ quay trở lại làm việc tại các bệnh viện Trung ương mà họ đã được tuyển dụng trước đó khi tham gia dự án, hoặc các bệnh viện tại quê hương của bác sĩ, theo nguyện vọng. Trường hợp bác sĩ trẻ đang tham gia dự án tự ý bỏ việc khi chưa đủ thời gian làm việc tại các huyện theo cam kết thì phải bồi thường kinh phí hỗ trợ ban đầu và kinh phí đào tạo kể từ khi tham gia dự án.