Có nhiều ghế trống khi Quốc hội đang họp, bởi vì có nhiều vị đại biểu Quốc hội là quan chức của các bộ, ngành, địa phương, là cán bộ chủ chốt của chính quyền, của Đảng. Những vị đại biểu này không thể ngồi họp cả tháng, vì họ còn rất nhiều công việc phải làm ở cơ quan, địa phương của mình. 
Để vẹn toàn trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội thì họ không thể hoàn thành trách nhiệm của một cán bộ lãnh đạo ở đơn vị, địa phương của họ. Cho dù với người nhiệt tâm và nỗ lực thật cao, thì có thể làm được cả hai việc, nhưng khó có thể đạt chất lượng và hiệu quả cao.
Đại biểu Quốc hội được cơ cấu, họ không phải là nghị sĩ chuyên nghiệp, mà là một quan chức “chuyên nghiệp”.
Khi vai trò của một quan chức là chính, còn vai trò đại biểu Quốc hội là phụ, thì rõ ràng ưu tiên không thuộc về phía cử tri. Và đương nhiên họ sẽ ưu tiên cho công việc quan trường hơn là công việc của nghị trường.
Đại biểu Huỳnh Nghĩa cho rằng, chất lượng hoạt động Quốc hội chính là ở từng đại biểu, cho nên phải tìm những người có tâm, có tầm để đóng góp nhiều cho đất nước. Phải tăng cường dân chủ, đổi mới khâu hiệp thương để có những ứng viên xuất sắc vào Quốc hội.
Đại biểu Huỳnh Nghĩa nói quá đúng và đây chính là vấn đề của những chiếc ghế trống còn lại trong nghị trường.
Có những đại biểu Quốc hội ngồi họp đầy đủ từ đầu kỳ đến cuối kỳ, không thiếu một buổi, nhưng không đóng góp được nhiều nội dung có giá trị thực sự cho công việc mà đúng ra họ phải có trách nhiệm đóng góp. Họ không hoặc ít phát biểu, ít đưa ra sáng kiến, hoặc có phát biểu nhưng là những ý tưởng lạc hậu làm cử tri thất vọng, là những quan điểm xa lạ với nguyện vọng chung của cử tri.
Vấn đề không chỉ là phát biểu cho hấp dẫn, hùng biện, mà là làm được những việc thật cụ thể. Sự có mặt của nghị sĩ ở nghị trường không phải là nói cho hay trước ống kính truyền hình, mà bằng trí tuệ của mình tạo ra sản phẩm chất lượng cao về lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và nhiều sản phẩm khác liên quan đến quốc kế dân sinh.

Đối với những người không làm được những công việc thực sự của một đại biểu Quốc hội, cho dù họ có mặt thì chiếc ghế đó vẫn trống.