Câu nói cho thấy tầm nhìn xa trông rộng của Hoàng đế Đại Việt Lê Thánh Tông. Xin mở ngoặc, gọi là hoàng đế vì từ xưa, tinh thần độc lập, tự chủ của Đại Việt bên cạnh nước lớn của các vị vua nước Nam rất mạnh mẽ. Trung Quốc xưng đế thì Đại Việt cũng xưng đế, ngang hàng, không thể xưng vương để làm chư hầu, thuộc quốc. 
Tinh thần đó được thể hiện rõ nhất trong các bản tuyên ngôn độc lập Nam quốc sơn hà và Bình ngô đại cáo: “Nam Quốc sơn hà Nam đế cư” (Sông núi nước Nam hoàng đế nước Nam ở), “Tự Triệu, Đinh, Lý, Trần chi triệu tạo ngã quốc. Dữ Hán, Đường, Tống, Nguyên nhi các đế nhất phương” (Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập. Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương). 
Tầm nhìn đế vương đó chính là thấy rõ cái họa muôn đời của Đại Việt là họa phương Bắc. Họ sẽ lấn dần biên cương, lãnh thổ. Cho nên, con cháu phải thấy cái họa đó và tìm cách trừ họa, phải có trí tuệ để giữ nước. Để một thước núi, một tấc sông rơi vào tay giặc thì “tội phải tru di”.
Tầm nhìn đó đến nay không sai. Bao đời nay, chưa lúc nào Trung Quốc để yên cho Việt Nam. Họ tìm đủ cách quấy nhiễu, xâm lăng. Họ đã cướp đất đai của Việt Nam và sẽ tiếp tục xâm lăng. Một chiếc giàn khoan, hai chiếc giàn khoan và có thể sẽ nhiều hơn, nếu như chúng ta không có cách để ngăn chặn hiệu quả.
Chủ tịch Trương Tấn Sang nhắc câu nói của Hoàng đế Lê Thánh Tông cho toàn dân Việt Nam nhớ lời của tiền nhân để cùng đồng lòng bảo vệ đất nước. Bất kỳ ai, dù mạnh đến đâu, nhưng đã xâm phạm đến đất đai của tổ tiên thì dứt khoát con cháu phải giữ.
Còn giữ bằng cách nào thì phải có mưu lược, phải có tầm nhìn đế vương như các bậc minh quân Đại Việt. Sống bên cạnh Trung Quốc đầy hung hiểm, nhưng luôn có kế sách đối phó, giữ được giang sơn cho con cháu muôn đời. Ngày xưa chỉ nước lớn với nước bé đơn độc, nhưng cha ông vẫn giữ được nước. Còn ngày nay thế giới đã khác nhờ có cộng đồng quốc tế, nhờ sự hợp tác liên minh. Nếu biết hợp tác và liên minh với nước mạnh thì một nước nhỏ sẽ không bao giờ là nước yếu.