Đây là chương trình thuộc dự án Giảm nhẹ rủi ro thiên tai do Quỹ Prudence tài trợ trong giai đoạn từ 2014-2017 với tổng giá trị hơn 8 tỷ VND, thực hiện tại hai tỉnh Điện Biên, Tiền Giang và Thành phố Hải Phòng. Dự án nhằm tăng cường khả năng ứng phó thảm hoạ cho cộng đồng ở các vùng có khả năng chịu thiên tai nặng nề ở Việt Nam. Dự án tập trung vào 9 xã thuộc Điện Biên, Hải Phòng và Tiền Giang.

Đây là các điạ phương có các nhóm dân cư dễ bị tác động gồm trẻ em, dân tộc thiểu số và cộng đồng ven biển đang phải đối mặt với nguy cơ thiên tai ngày càng gia tăng. Các hoạt động của dự án là xây dựng năng lực, kĩ năng cho giáo viên về an toàn trường học và kỹ năng sơ cứu cho học sinh trong tình huống khẩn cấp; dạy bơi cho học sinh; cung cấp các kiến thức và kỹ năng để cứu trợ khi có rủi ro thiên tai cho học sinh,...