Đã có 9 dự án luật quan trọng được thông qua và 6 dự án luật được cho ý kiến trong kỳ họp lần này. Riêng Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi), Quốc hội đã biểu quyết riêng 3 nội dung quan trọng nhất trước khi biểu quyết toàn bộ luật sửa đổi. “Các luật này đã được xem xét một cách thận trọng, với tinh thần đổi mới, bảo đảm sát hợp với thực tiễn cuộc sống” - Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời đã “Yêu cầu Chính phủ, các ngành hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, đưa ra các giải pháp khả thi, trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật phòng, chống tham nhũng, bảo đảm cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu của nhân dân”.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội đánh giá đây là “Công việc hệ trọng của toàn Đảng, toàn dân nhằm bảo đảm cơ sở chính trị - pháp lý cho thời kỳ phát triển mới của đất nước”. Ông yêu cầu việc lấy ý kiến nhân dân phải được tổ chức thật tốt để chắt lọc cho được tinh hoa trí tuệ, ý chí của toàn dân, chuẩn bị tích cực để Quốc hội tiếp tục cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và thông qua văn kiện quan trọng này vào kỳ họp cuối năm 2013.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ quan trọng nhất của Nhà nước các cấp được Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Đây là bước đổi mới quan trọng trong đời sống chính trị đất nước nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao quyền làm chủ của nhân dân thông qua thực hiện quyền giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân đối với những cán bộ chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, việc ban hành Nghị quyết là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là làm cho Nghị quyết được tổ chức thực hiện tốt trong cuộc sống.

Theo nghị quyết, việc đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn sẽ bắt đầu từ kỳ họp đầu năm 2013.