Như Lao Động đã đưa tin, ngày 14.6.2013, UBND xã Hòa Tân Đông thành lập Ban quản lý thực hiện bêtông hóa đường giao thông nông thôn thôn Phú Đa.

Theo đó, ông Lân làm trưởng ban và ông Cẩn làm ủy viên… Trong quá trình triển khai thực hiện, trong thời gian từ năm 2013 - 2015, Lân là người trực tiếp quản lý, sử dụng nguồn tiền tiếp nhận, huy động; tổng số tiền tiếp nhận, huy động là 400 triệu đồng. Lân đã chi đúng mục đích gần 300 triệu đồng, số còn lại bỏ túi. Cẩn chiếm đoạt hơn 56 triệu đồng.