Đồng thời, Thủ tướng cũng quyết định phân công ông Nguyễn Hồng Trường - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinashin. 

S.Đà