Trên 4 mẫu rượu đi kiểm tra cho thấy: Rượu Ballantines 21, Ballantines 17, Chivas và Maccallan đều có hàm lượng chì (Pb) vượt từ 145,5 lần đến 444,5 lần và metanol vượt quá giới hạn cho phép theo TCVN 7044: 2009, gây nguy hại đến sức khỏe của con người.