Theo Bộ KHĐT, thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Formosa (tháng 6.2008), Luật Đầu tư năm 2005 và Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22.9.2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2005 có hiệu lực. Khoản 3, Điều 86 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29.10.2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003 quy định: Thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh trong khu kinh tế là không quá 70 năm. Điều 52 Luật Đầu tư năm 2005 quy định: Thời hạn hoạt động của dự án có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với yêu cầu hoạt động dự án và không quá 50 năm; trường hợp cần thiết, Chính phủ quyết định thời hạn dài hơn đối với dự án nhưng không quá 70 năm. 

Như vậy, Luật Đất đai 2003 và Luật Đầu tư 2005 đều quy định nguyên tắc việc áp dụng thời hạn thuê đất và thời hạn thực hiện dự án đầu tư có thể lên đến 70 năm. Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng ký hợp đồng thuê đất ngày 6.2.2009 với Cty Formosa với thời hạn thuê đất là 70 năm và trả tiền thuê đất một lần. Tại các văn bản năm 2014, 2015, Thủ tướng Chính phủ đồng ý tiếp tục giữ nguyên quy định thời hạn hoạt động dự án là 70 năm.

Như vậy đã có thể thấy rõ, việc UBND tỉnh Hà Tĩnh ký cho Formosa thuê đất 70 năm là trái quy định và vượt thẩm quyền.