Cụ thể, sau khi công bố dự thảo ĐHĐCĐ vào ngày 5.4, ngân hàng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên về việc rút ngắn thời lượng họp đại hội và ưu tiên các nội dung cần trình ĐHĐCĐ nên Eximbank đã rút lại một số tờ trình so với nội dung công bố trước đó. Theo đó, Eximbank rút lại tờ trình về việc xử lý thù lao HĐQT, BKS các năm 2013-2015 (“đòi” lại các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ trước phải nộp lại số tiền đã nhận vượt gần 52 tỷ đồng), tờ trình chuyển nhượng toàn bộ 165 triệu cổ phần (9.16% vốn) tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank (STB), tờ trình xin chuyển địa điểm trụ sở chính Eximbank và tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Cao Xuân Ninh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại thời điểm 31.12.2016, Eximbank vẫn còn đang ghi nhận khoản lỗ lũy kế là 461,4 tỷ đồng. Do vậy, căn cứ theo quy định của Điều lệ Eximbank, ngân hàng không thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính 2016.

Năm 2016 đánh dấu sự tăng trưởng trở lại của hoạt động cho vay của Eximbank sau khi sụt giảm trong năm 2015. Đồng thời ngân hàng đã thu hồi các khoản nợ có khả năng rủi ro, thu hồi nợ theo kết luận thanh tra. Cụ thể trong năm 2016, Eximbank đã thu hồi khoảng 3.500 tỷ đồng dư nợ cấp tín dụng (bao gồm trái phiếu DN) theo kết luận thanh tra, đồng thời đã thu hồi thêm trên 3.500 tỷ đồng dư nợ cấp tín dụng có khả năng rủi ro.

Về hoạt động tái cấu trúc trong hệ thống, trong năm 2016, Eximbank đã khởi động dự án “Eximbank Mới”. Đây là dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank giai đoạn từ năm 2016 đến 2020. Ban Chỉ đạo tái cấu trúc và chiến lược đã được thành lập cùng với 5 thành viên của HĐQT để chỉ đạo và theo dõi tiến độ của dự án...

Kết thúc năm 2016, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn tại Eximbank là 53,23%. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 79,23%. Hệ số an toàn vốn (CAR) hợp nhất là 17,12%. Trong năm 2017, Eximbank dự kiến sẽ tăng trưởng quy mô tổng tài sản lên 150.000 tỷ đồng. Huy động vốn đạt 120.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 108.875 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3%.

Về nội dung thanh tra sau khi thanh tra Eximbank, Cục Thanh tra giám sát NHNN TPHCM (Cục II) đã ban hành kết luận Thanh tra. Theo đó, về công tác tín dụng, Eximbank đã xử lý nợ dứt điểm 70% các yêu cầu theo kiến nghị Thanh tra, phần còn lại Eximbank đang tiếp tục làm việc với khách hàng để chỉnh sửa. Đối với nhóm khách hàng Lâm Duy Mệnh, thực chất đây là việc cấn trừ nợ khi khách hàng không trả được nợ vay, tuy nhiên phương pháp cấn trừ của Eximbank chưa phù hợp. Hiện Eximbank đang bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ. 

Cục II cũng có ý kiến về việc thuê cố vấn HĐQT của Eximbank là chưa phù hợp. Hiện Eximbank đã chấm dứt việc thuê cố vấn này. Về phương án xử lý dứt điểm sở hữu chéo 8.76% vốn Sacombank, HĐQT Ngân hàng đã chỉ đạo tìm đối tác bán cổ phần Sacombank.

Ngoài ra, Cục II cũng có ý kiến về các khoản hạch toán thu chi tài chính như quảng cáo, tài trợ bóng đá, chi phí dự án trụ sở Eximbank, khoản treo tiền lương… chưa phù hợp, hiện Eximbank đã chỉnh sửa.