Theo đó, LĐLĐ tỉnh yêu cầu các LĐLĐ huyện, TP, các CĐ ngành và các CĐCS đảm bảo để mọi đoàn viên và NLĐ đều được chăm lo trong dịp tết, nhất là đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức tốt việc vận động, thuyết phục nhằm phát huy tối đa các nguồn lực xã hội, các tổ chức, cá nhân, nhất là người sử dụng LĐ để chăm lo cho đoàn viên và NLĐ.

Bên cạnh đó, CĐ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng LĐ xây dựng kế hoạch trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi khác trong dịp tết, sớm công khai để NLĐ được biết và giám sát thực hiện; đối với những DN đang gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, CĐ cần đưa ra các đề xuất, giải pháp, kiến nghị hợp lý đảm bảo để NLĐ được thanh toán tiền lương, thưởng trong dịp tết.

Đặc biệt, các cấp CĐ phải chủ động tham gia với người sử dụng LĐ triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ về điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo quy định.