Theo kế hoạch, trong tháng 1 - 2.2017, hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn, thành lập xong các tổ chỉ đạo, tổ rà soát, thẩm định. Sau đó BHXH các huyện, thị xã, thành phố, các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh bắt đầu thực hiện công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH từ tháng 2.2017; trong năm 2017, triển khai thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho NLĐ phấn đấu đạt 60% kế hoạch và năm 2018 sẽ hoàn thành việc bàn giao sổ BHXH cho NLĐ.