Theo đó, Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính xử lý đề nghị của Vinashin về việc sử dụng một phần nguồn trái phiếu quốc tế năm 2010 (300 triệu USD) để trả nợ. Phó thủ tướng giao Vinashin phối hợp với Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN kiên trì đàm phán với Ngân hàng Natixis xác định số tiền, thời điểm trả nợ đối với khoản vay mà Vinashin đã chuyển nghĩa vụ trả cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN theo Quyết định số 926 ngày 18.6.2010 của Thủ tướng Chính phủ. 
 
Theo TNO