Vinashin và Nasico cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan đăng kiểm rà soát, hoàn chỉnh tài liệu, hồ sơ kỹ thuật, các giấy chứng nhận theo yêu cầu của cơ quan này, đồng thời hoàn tất các thủ tục hợp đồng để bàn giao tàu dầu cho TCty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC) và Xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro (VSP) trước ngày 18.7.2010.

Phó Thủ tướng yêu cầu Vinashin và Nasico phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với ban lãnh đạo dự án để động viên kịp thời, có hình thức xử lý thích đáng trong trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành các mốc tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

 
Q.T