Trong đó, tỉnh Quảng Bình nhận 1.100 tỉ đồng, Hà Tĩnh được chuyển 1.000 tỉ đồng; Huế nhận 400 tỉ đồng và Quảng Trị là 500 tỉ đồng. Đây là số tiền tạm ứng trước 50% để bồi thường thiệt hại theo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 2, Mục II Thông báo số 311a/TB-VPCP ngày 2.10.2016 của Văn phòng Chính phủ.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, các địa phương chi trả ứng trước kinh phí bồi thường bảo đảm theo đúng quy định tại Quyết định 1880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Việc chi trả phải đảm bảo đúng đối tượng và thiệt hại kê khai đã được phê duyệt, tránh sai sót không thu hồi được kinh phí.