Trước đó, ông Nguyễn Thành Nam đã đệ đơn từ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT và được Hội đồng quản trị chấp thuận. Hội đồng quản trị FPT cho rằng sự thay đổi này là thích hợp và có lợi nhất cho những mục tiêu chiến lược trong 15 năm tới, sự phát triển ổn định của Tập đoàn và nhất quán với lộ trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo. Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT sẽ sớm quyết định thời điểm chuyển giao chức vụ để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn được thông suốt. 

A.X