Đây là mức tăng khá cao so với những lần tăng trước và theo tính toán của các cơ quan tham mưu thì mức tăng này đã cao hơn tốc độ trượt giá. Mức lương trên sẽ được dùng làm cơ sở để tính các mức lương khác trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Nguồn quỹ tăng lương được lấy từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên của cơ quan hành chính, sự nghiệp; 35 - 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2012 của các đơn vị có lợi nhuận; 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương và kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư đến hết năm 2011. Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức được quyền rút dự toán và Kho bạc Nhà nước phải cho rút để ứng trước lương cho CBCC-VC khi thực hiện tăng lương tối thiểu ngay từ ngày 1.5, không để nợ lương. Đơn vị nào không thể ứng dự toán, phải có văn bản kiến nghị ngay để xử lý kịp thời.

Ngoài ra, từ 1.5, có 7 nhóm đối tượng khác cũng được tăng lương, trợ cấp ở mức 26,5%. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia kinh tế, để NLĐ có thể sống được bằng lương thì việc điều chỉnh lương cần tính toán hợp lý, nếu chỉ cải tiến điều chỉnh lương tối thiểu thì chưa thể tạo điều kiện để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, vì hiện nay thu nhập từ lương rất khó để đảm bảo cuộc sống. Do vậy, cần tính toán để tiến tới một hệ thống lương thực trả, để lương phải bằng thu nhập, xóa sự tồn tại của thu nhập ngầm.