1- Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

2- Phương tiện thủy nội địa không có động cơ, trọng tải toàn phần đến 15 tấn; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 mã lực; phương tiện có sức chở người đến 12 người.

3- Nhà, đất của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực GD-ĐT, dạy nghề; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; môi trường theo quy định của pháp luật đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phục vụ cho các hoạt động này.

4- Nhà, đất của cơ sở ngoài công lập đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phục vụ cho các hoạt động trong lĩnh vực GD-ĐT; y tế; văn hóa; thể thao; thể dục thể thao; khoa học và công nghệ; môi trường; xã hội; dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em theo quy định của pháp luật.

5- Đất của DN KH&CN đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo quy định của pháp luật.

6- Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Được biết, việc miễn lệ phí trước bạ này có hiệu lực từ ngày 1.9.   

Cao Sơn