Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Bằng vừa ký văn bản số 1620/UBCK-PTTT hướng dẫn về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) trên tài khoản môi giới tổng (tài khoản của NĐTNN mở tại công ty chứng khoán nước ngoài) mua, bán chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.

Theo hướng dẫn của UBCKNN, Công ty chứng khoán nước ngoài được phép sử dụng tài khoản môi giới tổng (tài khoản môi giới đại diện cho các NĐTNN) mở tại Công ty chứng khoán (CTCK) ở Việt Nam để vừa đặt lệnh mua và bán cùng một loại chứng khoán trong từng phiên khớp lệnh (định kỳ hoặc liên tục), nhưng phải đảm bảo nguyên tắc lệnh mua và bán chứng khoán không phải cùng một NĐTNN. Trường hợp giao dịch ngược chiều, NĐTNN chỉ được thực hiện nếu lệnh giao dịch trước đó đã được khớp hoặc hủy bỏ.

CTCK nước ngoài mở tài khoản môi giới tổng tại CTCK ở Việt Nam chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện giao dịch của NĐTNN trong tài khoản môi giới tổng và phải báo cáo cho CTCK ở Việt Nam (nơi mở tài khoản giao dịch môi giới tổng) về giao dịch của NĐTNN.

CTCK tại Việt Nam nơi CTCK nước ngoài mở tài khoản môi giới tổng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện giao dịch trên tài khoản môi giới tổng để đảm đảm bảo tuân thủ quy định một nhà đầu tư không được phép thực hiện đồng thời giao dịch cùng mua, cùng bán một loại chứng khoán trong cùng một phiên giao dịch.

Trên cơ sở đó, UBCKNN yêu cầu các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Ngân hàng lưu ký và Công ty chứng khoán biết để thực hiện và xây dựng các tiêu chí giám sát nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về giao dịch.