TCty Mía đường II – CTCP (viết tắt là Vinasugar II) có vốn điều lệ là 685 tỉ đồng; cổ phần phát hành lần đầu là 68,5 triệu cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần. Vinasugar I JSC và Vinasugar II được tiếp tục tục kinh doanh các ngành, nghề mà các TCty này đang kinh doanh và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Vinasugar I JSC và Vinasugar II là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; TCty Mía đường I và TCty Mía đường II quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện quá trình cổ phần hóa TCty theo chế độ Nhà nước quy định và pháp luật hiện hành.