Theo tờ trình gửi đến cổ đông, Eximbank xin ý kiến cổ đông thông qua một số vấn đề liên quan đến nội dung nêu tại kết luận Thanh tra.

Liên quan đến khỏan đầu tư tại Eximland, Eximbank đã bán các bất động sản cho Eximland và cho Eximland vay để thực hiện việc mua các bất động sản này, đã hạch toán tăng thu nhập của Eximbank (không phải thu nhập từ HĐKD) đến thời điểm 31/12/2013 là 1.116,67 tỷ đồng. Eximbank đã sử dụng thu nhập này để nộp thuế, trích lập quỹ và chia cổ tức cho cổ đông từ năm 2010 đến năm 2013. Đến nay, Eximbank đã khắc phục được 284,83 tỷ đồng, còn 831,83 tỷ đồng phải tiếp tục chỉnh sửa. 

Bên cạnh đó, việc mua bán BĐS đã phát sinh một số khoản chi phí có liên quan cần phải xử lý. Thanh tra NHNN cũng đã kết luận việc hạch toán vào thu nhập trong khi Eximbank vẫn còn quản lý và sử dụng BĐS là chưa đúng quy định theo chuẩn mực kế toán và thanh tra yêu cầu HĐQT phải xin ý kiến ĐHCĐ gần nhất để thông qua phương án khắc phục.

Về sở hữu chéo cổ phần, một số cá nhân điều hành và đứng tên hộ có vi phạm về tỷ lệ sở hữu 7.85% (thay vì 5%). Và theo phương án xử lý sau thanh tra thì đến nay đã được chuyển nhượng đúng dưới 5% theo quy định. Công ty liên kết của Eximbank sở hữu ngược lại 664 CP tại Eximbank, công ty liên kết đã chuyển nhượng sở hữu số CP này. Về sở hữu chéo với Sacombank (HOSE: STB), Sacombank có sở hữu 2.48% vốn Eximbank, Eximbank đã gửi văn bản thoái vốn tại STB theo quy định.

Về hoạt động cấp tín dụng, Thanh tra NHNN đã tiến hành thanh tra 20% dư nợ của Eximbank và 30% dư nợ bảo lãnh. Về sai phạm trong tín dụng, Eximbank sai phạm về quy trình, quy chế cho vay, giải ngân tiền mặt, chứng từ chưa đầy đủ, tài sản đảm bảo chưa đánh giá thường xuyên… 

Về bảo lãnh, tương tự cho vay, Eximbank sai phạm các chứng từ phát hành bảo lãnh chưa đầy đủ, chưa giám sát việc sử dụng vốn trong thời gian hiệu lực. Theo báo cáo mới nhất, Eximbank cho biết đang làm việc với khách hàng để đảm bảo chứng từ.

Ngoài ra, Thanh tra NHNN đã kiểm tra 5/6 hồ sơ đầu tư tài chính của Eximbank và phát hiện gần 6.000 tỷ vi phạm về giám sát mục đích sử dụng vốn chi tiết. Hiện nay, Eximbank đang yêu cầu khách hàng bổ sung chứng từ chi tiết.
Cũng theo kết quả thanh tra, thực trạng tài chính của Eximbank đến 31/12/2014: Lỗ lũy kế hơn 1,618 tỷ đồng, nợ xấu 7.56% trên tổng dư nợ, với lượng nợ xấu là 4,365 tỷ nợ xấu. Trong đó Eximbank đã trích lập dự phòng 710 tỷ đồng, thoái lãi dự thu 128 tỷ đồng, giảm thu nhập 831 tỷ đồng từ bán bất động sản cho Eximland. Đến nay Eximbank đã bán 2.000 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC, thu hồi 775 tỷ đồng nợ từ khách hàng, trích lập dự phòng 404 tỷ đồng, xuất toán lãi dự thu trong 268 tỷ dự thu khi bán nợ cho VAMC.

Thanh tra đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm các thành viên, các nhân liên quan. Eximbank cho biết đã chấn chỉnh các kiến nghị vào đợt 1 ngày 05/12/2015. Theo đó thanh tra kết luận 36 kiến nghị cần khắc phục, trong đó Eximbank đã khắc phục xong 8 kiến nghị, 26/36 kiến nghị đã từng phần khắc phục, 2 kiến nghị tiếp tục khắc phục chỉnh sửa. Hạn chót hoàn thành các khắc phục chỉnh sửa cho Eximbank là 30/04/2016. Tuy nhiên, đại diện từ Eximbank cho biết, trong quý 1/2016 sẽ hoàn tất các khắc phục chỉnh sửa theo yêu cầu của thanh tra.

Clip ĐHCĐ bất thường Eximbank 2015: