Theo CB, nhóm nợ Công ty Phương Trang là một trong những nhóm nợ lớn, tồn đọng nhiều năm qua với hồ sơ pháp lý khá phức tạp. Việc xúc tiến xử lý gần 3.000 tỉ đồng nợ xấu liên quan đến nhóm nợ Công ty Phương Trang sẽ là khởi đầu để NHXD có cơ sở xử lý các nhóm nợ xấu lớn trong năm 2016.

 

Năm 2015, nợ xấu mà CB bán cho VAMC đạt 500 tỉ đồng. Năm 2016, đồng thời với việc khoanh nợ, bán nợ cho VAMC, xử lý tài sản; CB phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để có kết luận đối với các khoản nợ lớn, tích cực thu hồi nợ bằng tiền.

 

CB là một trong những ngân hàng đầu tiên được NHNN mua lại sở hữu với giá 0 đồng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đề án tái cơ cấu ngân hàng sau khi mua lại nhằm đảm bảo tài sản, quyền lợi của Nhà nước chính là công tác thu hồi, xử lý nợ xấu.

 

B. Chương