Theo đó, căn cứ mục tiêu của chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, NHNN mua, bán vàng miếng để can thiệp, bình ổn thị trường vàng trong nước. Được mua vàng miếng để bổ sung vào dự trữ ngoại hối nhà nước. NHNN thực hiện mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng, DN được phép theo phương án mua, bán vàng miếng trong từng thời kỳ. 

Quyết định cũng quy định Thống đốc NHNN quyết định phương án can thiệp thị trường vàng theo quy định. Hình thức thực hiện mua, bán vàng miếng sẽ do NHNN lựa chọn và quyết định cụ thể việc mua, bán vàng miếng trong từng lần giao dịch theo một trong hai hình thức: Mua, bán vàng miếng trực tiếp hoặc mua, bán vàng miếng thông qua đấu thầu.

NHNN quyết định việc áp dụng tỉ giá và giá vàng để quy đổi sang USD và đồng Việt Nam phục vụ hạch toán và phản ánh biến động về tỉ giá, giá vàng trên thị trường trong nước và quốc tế.