Trường hợp BĐG thành, mức thu phí tính trên giá trị TS bán được của một cuộc ĐG: TS dưới 50 triệu đồng, mức thu 5% giá trị TS bán được; từ 50 triệu đồng - 1 tỉ đồng, mức thu 2,5 triệu đồng + 1,5% giá trị TS bán được; từ 1 - 10 tỉ đồng, mức thu 16,75 triệu đồng + 0,2% giá trị TS bán được vượt 1 tỉ đồng; từ trên 10 - 20 tỉ đồng, mức thu 34,75 triệu đồng + 0,15% giá trị TS bán được vượt 10 tỉ đồng; trên 20 tỉ đồng, mức thu 49,75 triệu đồng + 0,1% giá trị TS bán được vượt 20 tỉ đồng (không quá 300 triệu đồng/cuộc ĐG).

Trường hợp BĐG không thành, thanh toán chi phí thực tế. Mức thu phí tham gia ĐGTS tương đương với giá khởi điểm của TSBĐG theo quy định từ 50.000đ/hồ sơ đối với TS từ 20 triệu đồng trở xuống, 500.000đ/hồ sơ đối với TS trên 500 triệu đồng...