Theo dự thảo, doanh nghiệp được chỉ định cung ứng dịch vụ bưu chính công ích gửi văn bản đề nghị chủ đầu tư, đơn vị quản lý các khu đô thị, khu dân cư tập trung  về việc lắp đặt thùng thư công cộng để đáp ứng yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp được chỉ định, chủ đầu tư, đơn vị quản lý các khu đô thị, khu dân cư tập trung bố trí địa điểm lắp đặt thùng thư công cộng. Về vị trí lắp đặt, thùng thư công cộng phải ở những vị trí dễ nhìn, dễ tiếp cận, thuận tiện cho việc gửi thư cơ bản của người dân và hoạt động thu gom thường xuyên của doanh nghiệp được chỉ định. Ngoài ra, hộp thư tập trung phải đảm bảo thuận tiện cho việc phát thư, báo, tạp chí của doanh nghiệp bưu chính và việc nhận thư, báo, tạp chí của tổ chức, cá nhân trong nhà chung cư, tòa nhà văn phòng.