Cụ thể, các DN xăng dầu đầu mối được tăng mức sử dụng 200 đồng/lít xăng, từ mức sử dụng 300 đồng/lít lên 500 đồng/lít xăng. Dầu diesel bắt đầu sử dụng quỹ bình ổn 200 đồng/lít; tăng mức sử dụng 100 đồng/lít dầu hỏa, từ 300 đồng/lít lên 400 đồng/lít; tăng mức sử dụng 100 đồng/kg dầu madút, từ mức sử dụng 300 đồng/kg lên 400 đồng/kg. Thời điểm thực hiện đối với mức sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu áp dụng từ 16h ngày 28.1.2013.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, do giá xăng dầu thế giới tăng liên tục trong thời gian qua, chênh lệch giữa giá cơ sở bình quân 30 ngày (từ 27.12.2012 đến ngày 25.1.2013) với giá bán hiện hành của giá xăng Ron 92 thấp hơn giá cơ sở 297 đồng/lít; giá bán dầu hỏa, dầu diesel và dầu madút cũng thấp hơn giá cơ sở từ 184 đồng đến 216 đồng mỗi lít/kg. Việc tăng Quỹ bình ổn giá xăng dầu nêu trên sẽ giúp cân bằng giữa giá cơ sở và giá bán.