Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất thả nổi nhưng chưa xác định. Đợt phát hành nhằm mục đích bổ sung vốn cho các công ty thành viên của HAGL để thực hiện các dự án trồng và chăm sóc cây cao su, cọ dầu.
Ngoài ra, một phần tiền sẽ dùng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của HAGL.
Trái phiếu được đảm bảo bằng 3 tài sản:
Quyền thuê đất, cùng với động sản và bất động sản gắn liền với đất (bao gồm cả vườn cây cao su) của Công ty TNHH Công nghiệp - Nông nghiệp cao su Hoàng Anh Quang Minh tại Lào;
Quyền thuê đất, cùng với động sản và bất động sản gắn liền với đất (bao gồm cả vườn cây cao su) của Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu tại Lào;
Quyền thuê đất và toàn bộ động sản và bất động sản gắn liền với đất (bao gồm nhà máy đường và nhà máy nhiệt điện và các công trình xây dựng khác) của Công ty TNHH mía đường Hoàng Anh Attapeu tại Lào.