Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố dự thảo tài liệu phục vụ phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, trong đó có kế hoạch dự tính bán toàn bộ cổ phần Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) mà Eximbank đang sở hữu.

Hiện số lượng cổ phần mà Eximbank đang nắm giữ của Sacombank hiện nay hơn 165 triệu cổ phần, tương đương 8,76% cổ phần Sacombank. Hội đồng Quản trị Eximbank tính toán, trường hợp giá giao dịch cổ phiếu STB của Sacombank dự kiến tăng nhiều hơn so với giá hiện tại (12.400 đồng tại ngày 4/4/2017, thời điểm lập dự thảo tờ trình), thì có khả năng sẽ làm tổng giá trị giao dịch bán cổ phiếu STB vượt 20% vốn điều lệ Eximbank ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.

Hội đồng Quản trị Eximbank trình đại hội đồng cổ đông dự kiến tổ chức sắp tới thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Sacombank do Eximbank sở hữu trong trường hợp tổng giá trị giao dịch bán cổ phần này tại Sacombank từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.

Việc Eximbank định bán toàn bộ cổ phần Sacombank là để đảm bảo yêu cầu trong Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước, về giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, với quy định: “Ngân hàng thương mại chỉ được mua, nắm giữ cổ phiếu của một tổ chức tín dụng khác dưới 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của tổ chức tín dụng khác đó”.

Ngày 17/2/2017, Hội đồng Quản trị Eximbank đã có nghị quyết về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Sacombank.

Và tại dự thảo tờ trình cho đại hội năm nay nói trên, Hội đồng Quản trị Eximbank trình cụ thể kế hoạch chuyển nhượng dự kiến.

Trước đó, Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Eximbank tại Sacombank.