Hình thành hệ thống dự trữ quốc gia

Với mong muốn hình thành và sử dụng nguồn dự trữ quốc gia nhằm chủ động đáp ứng những yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; phục vụ quốc phòng, an ninh; tham gia bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; góp phần bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khác của Nhà nước, Chính phủ đã trình Dự luật Dự trữ quốc gia (DTQG) để tổ chức quản lý, điều hành và sử dụng dự trữ quốc gia. Thẩm tra dự án luật, UB TCNS của QH cho rằng  mục tiêu quy định trong dự thảo luật là quá rộng so với nguồn lực DTQG và chưa phù hợp với bản chất của DTQG. Vì vậy, đề nghị xem xét thu hẹp mục tiêu sử dụng DTQG dựa trên cân đối nguồn lực, bảo đảm phù hợp với bản chất DTQG, tránh dàn trải, theo đó, nguồn lực DTQG chỉ được sử dụng trong trường hợp đột xuất, cấp bách, bất khả kháng, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, đời sống, an sinh xã hội trên phạm vi rộng mang tính vùng, miền, toàn quốc và quốc phòng, an ninh quốc gia.

Cụ thể hơn nữa với việc quản lý thuế

Đối với Dự luật Quản lý thuế (sửa đổi), Chính phủ cho rằng  cần thiết phải sửa đổi vì việc thay đổi và bổ sung của các luật về chính sách thuế và những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn thực hiện Luật Quản lý thuế cho thấy có một số nội dung chưa cụ thể, chưa phù hợp và chưa sát thực tế. Vì vậy, để tăng cường tính hiệu lực, khả thi và thống nhất với các văn bản có liên quan, luật cần tiếp tục được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. Báo cáo thẩm tra về dự án luật, UB TCNS của QH cho rằng việc ban hành luật là cần thiết, tuy nhiên  nhiều quy định trong dự luật chưa bảo đảm tính cụ thể; một số nội dung quan trọng giao Chính phủ hoặc Bộ Tài chính quy định bằng văn bản dưới luật (dự thảo luật sửa đổi 33 điều, khoản thì có tới 12 điều, khoản giao Chính phủ hướng dẫn), trong đó có những nội dung quan trọng như về quản lý rủi ro, áp dụng các biện pháp thuận lợi, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế, cơ chế thỏa thuận trước về giá tính thuế... Vì vậy, đề nghị cần rà soát, cụ thể hoá tối đa những nội dung liên quan.

EVN tự xây dựng giá bán lẻ điện

Kèm theo tờ trình và thuyết minh về Dự luật Điện lực được trình QH tại phiên họp, Chính phủ cũng đã gửi tới QH dự thảo quyết định về quy định giá bán lẻ điện. Theo dự thảo thì giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh hằng năm theo chi phí hợp lý, hợp lệ của tất cả các khâu sau khi có báo cáo quyết toán, kiểm toán theo quy định. Trên cơ sở số liệu quyết toán, kiểm toán và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của Tập đoàn Điện lực VN, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính quyết định việc điều chỉnh giá bán điện và trích Quỹ bình ổn giá điện theo quy định.  Trường hợp giá bán điện bình quân tính toán năm tiếp theo tăng (hoặc giảm) trong phạm vi 5% so với giá bán điện bình quân được duyệt hiện hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được phép điều chỉnh giá bán điện bình quân cho năm tiếp theo; trường hợp giá bán điện bình quân tính toán năm tiếp theo tăng (hoặc giảm) trên 5% so với giá bán điện bình quân được duyệt hiện hành, Bộ Công Thương phê duyệt phương án điều chỉnh giá bán điện bình quân cơ sở cho năm tiếp theo sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thẩm tra dự luật, UB KHCN&MT của QH cho rằng, việc quy định “giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước” là phù hợp với chủ trương chuyển đổi cơ chế quản lý, điều hành lĩnh vực điện lực theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên uỷ ban này cũng đề nghị cân nhắc thêm về cơ chế định giá bán lẻ điện bởi vì ngành điện hiện nay và trong thời gian tới vẫn do doanh nghiệp nhà nước độc quyền chi phối. Nếu giao cho đơn vị điện lực tự định giá dễ dẫn đến tình trạng áp giá độc quyền. Nhà nước cần quy định khung giá đối với mức giá bán lẻ điện bình quân và cơ chế điều chỉnh giá nhằm bảo đảm điều chỉnh linh hoạt theo cơ chế thị trường.  

Cần bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư

Đối với dự thảo Luật Luật sư (LS), UB TP của QH cũng đồng tình với quy định cấm hành nghề LS đối với người đã từng phạm tội trong những trường hợp nhất định nhưng không đồng tình với tờ trình của Chính phủ cho phép viên chức đang làm công tác giảng dạy pháp luật được hành nghề LS. Về vấn đề này UB TP cho rằng việc cho phép viên chức làm công tác giảng dạy pháp luật hành nghề LS có thể làm phát sinh xung đột lợi ích khi các giảng viên tham gia tố tụng. Hơn thế nữa việc hành nghề LS thường gắn liền với hoạt động tố tụng và hoạt động tố tụng chủ yếu được tiến hành trong giờ hành chính, do đó giảng viên không thể làm thêm nghề LS trong giờ hành chính được. UB TP cũng cho rằng trong tương lai cần nghiên cứu bãi bỏ quy định cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư. Điều này nhằm bảo đảm tốt hơn quyền của bị can, bị cáo và người bị tạm giữ, đồng thời phù hợp với thông lệ chung của pháp luật các nước trên thế giới.

Chiều 31.5, QH đã nghe thảo luận về Dự luật Tài nguyên nước (sửa đổi) quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra. Đa số các ĐB đều cho rằng cần bổ sung quy định khi các dự án chuyển nước vào lưu vực sông thì phải được sự đồng tình của đại diện cộng đồng dân cư, vì hoạt động này tác động lớn đến đời sống nhân dân, nhất là khi các DN xả thải vào môi trường.