Theo đó, mức thưởng cao nhất thuộc về DN FDI với số tiền 650 triệu đồng cho 1 cá nhân. Mức thấp nhất là DN tư nhân với số tiền 1,6 triệu đồng. Ở các DN FDI, mức thưởng tết trung bình cho người lao động ở các công ty là 3,5 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng. DN Nhà nước mức thưởng bình quân 4 triệu đồng, thấp nhất 1,8 triệu đồng và cao nhất là 44 triệu đồng. Những DN tư nhân, DN nhỏ và vừa mức thưởng bình quân là 2,8 triệu đồng, cao nhất 60 triệu đồng.