Về nguyên tắc, Bộ Tài chính nhất trí phải thực hiện điều chỉnh giá điện theo hướng đảm bảo bù đắp đủ chi phí sản xuất kinh doanh điện. Tuy nhiên, thời điểm, mức điều chỉnh còn phụ thuộc tình hình kinh tế vĩ mô. Người đứng đầu ngành tài chính cho rằng: “Với tình hình hiện tại, không nên thực hiện điều chỉnh liên tục các quý để tránh những tác động tiêu cực. EVN phải phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Tài chính xây dựng phương án tổng thể về đề án giá điện, đề xuất phương án, lộ trình điều chỉnh giá điện, trong đó có tính đến giá than qua các giai đoạn và đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện tới đời sống kinh tế - xã hội, một số ngành nghề sản xuất chủ yếu của nền kinh tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ cũng đồng ý để EVN được phân bổ dần các khoản lỗ do chênh lệch tỉ giá vào các năm sau trên cơ sở quy định của pháp luật. Đối với khoản lỗ sản xuất kinh doanh điện, đề nghị EVN thực hiện chuyển lỗ theo quy định của pháp luật thuế TNDN hiện hành. Trường hợp do lỗ dẫn đến việc không đáp ứng đủ điều kiện vay vốn theo quy định của các tổ chức tín dụng thì EVN báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép áp dụng cơ chế đặc thù. Đối với khoản lỗ của EVN do tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, Bộ Tài chính cho phép EVN được hạch toán vào chi phí chờ phân bổ và phân bổ dần vào các năm. Bộ trưởng yêu cầu, EVN cần rà soát chặt chẽ các khoản chi phí để thực hiện tiết giảm hợp lý; hạch toán minh bạch chi phí giữa các khâu sản xuất và phân phối điện; tuyên truyền nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm điện để giảm áp lực lên hệ thống điện.

Quỳnh Trang