Đối với mặt hàng xăng dầu, thuế suất tối đa được áp dụng là 40%. Trong đó với giá xăng RON 92, trong trường hợp giá bình quân tại Singapore xuống dưới 70USD/thùng; tương tự với các khoảng giá 70 - 90, 90 - 110 và 110 - 130USD một thùng, thuế suất tối đa mà cơ quan quản lý được áp lần lượt sẽ là 30%, 20% và 12%. Trong trường hợp giá bình quân vượt quá 130USD một thùng, thuế suất thấp nhất có thể được áp dụng là 7%. Các mốc tương đương cũng được áp dụng với các mặt hàng khác như diesel, dầu hỏa, dầu madút... Đối với mặt hàng than, qua thống kê cho thấy, 3 tháng cuối năm 2012, bình quân mỗi tháng xuất khẩu 1.617 tấn với giá bình quân 71USD/tấn (tăng 42% so với bình quân 9 tháng đầu năm 2012 là 1.138 tấn). Do vậy, đề nghị điều chỉnh tăng thuế suất thuế XK than bảo đảm cho an ninh năng lượng, thuế xuất khẩu...