Theo đó, phương án 1, tổng số thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ đất (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất) bình quân là 81.646 tỉ đồng/năm. Phương án 2, tổng số thu NSNN từ đất bình quân là 98.624 tỉ đồng/năm với giả định giá đất tăng 20% (không tính trượt giá) và có dự kiến phát sinh thêm khoản thu đối với thuế tài sản.

Với các con số trên và theo phương án nào thì con số dự kiến thu từ đất sẽ đạt 4 - 5 tỉ USD/năm. Các nguồn chính từ việc tăng thêm này bao gồm đất KCN (tăng 128 ngàn hécta), đất ở đô thị (68 ngàn hécta) và một số loại đất phi nông nghiệp khác (210 ngàn hécta) trong giai đoạn từ nay đến 2020.