Theo đó, quy trình mua bán vàng miếng qua hình thức đấu thầu và trực tiếp được NHNN quy định rất cụ thể. Được biết, để thực hiện quy trình mua, bán vàng miếng qua hình thức đấu thầu và qua hình thức mua, bán trực tiếp, NHNN sẽ thành lập tổ triển khai đấu thầu và tổ giúp việc đấu thầu.