Trong đó: Có 31/40 dự án sau công khai nợ tiền sử dụng đất đã nộp vào NSNN 821 tỉ 481 triệu đồng; Có 174/317 doanh nghiệp sau công khai nợ tiền thuế đã nộp vào NSNN 439 tỉ 846 triệu đồng.

Thực hiện kế hoạch quản lý nợ thuế, cơ quan này cho biết, sẽ tiếp tục công khai đợt 5 năm 2015 danh sách 113 đơn vị nợ thuế đến 30.9.2015 với tổng số tiền nợ 212 tỉ 804 triệu đồng. Đồng thời, trong thời gian tới, Cục Thuế Thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai các nhóm giải pháp công tác thuế năm 2015 đặc biệt đối với nhóm giải pháp quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng, Cục thuế sẽ có biện pháp thể hiện sự kiên quyết hơn nữa của cơ quan Thuế trong công tác quản lý nợ nhất là đối với những doanh nghiệp chây ì, không hợp tác, không thu xếp nộp tiền nợ thuế.

“Các chủ dự án, doanh nghiệp còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuế cần thu xếp nguồn tài chính và khẩn trương nộp nợ vào NSNN trước khi cơ quan Thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.” – Đại diện Cục thuế Hà Nội đưa ra khuyến cáo.

Clip sửa đổi, bổ sung Luật thuế 2015 - Nguồn: VTV