Đó là các đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Cty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng; Cty Quản lý cầu đường Đà Nẵng; Cty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng; Cty Công viên cây xanh Đà Nẵng.

UBND TP.Đà Nẵng căn cứ vào Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 37/2014/QĐ-TTg ngày 18.6.2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước để xác định tỉ lệ vốn Nhà nước cần nắm giữ khi cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp nêu trên. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt phương án cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập này và triển khai các công việc liên quan theo quy định hiện hành.