Theo VEA, việc chậm tiến độ của các dự án năng lượng đang gây ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Với mục tiêu trong quy hoạch điện VII, từ nay đến năm 2020 phải xây dựng được 75.000MW điện. Trong khi hiện tại cả nước mới có khoảng 24.000MW.

Để giải quyết khối lượng nguồn điện lớn này, VEA cho rằng, nếu vẫn để tình trạng điều hành, quản lý, xây dựng cùng với các chính sách, chế độ như từ trước đến nay thì QHĐ VII không thể nào thực hiện được. Hiệp hội kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành đơn giản hoá các thủ tục đầu tư dự án nguồn điện, tăng tính tự chủ cho các chủ đầu tư; giao công tác giải phóng mặt bằng cho chính quyền địa phương các cấp để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng. Đề nghị Chính phủ sửa Luật Đấu thầu theo hướng cho phép chủ đầu tư lựa chọn thiết bị có chất lượng cao, nhà thầu EPC có kinh nghiệm từ các nước công nghiệp phát triển, chỉ định trực tiếp nhà thiết kế, chế tạo thiết bị, nhà thầu EPC mà chủ đầu tư biết rõ năng lực kinh nghiệm và khả năng tài chính. Để tháo gỡ các khó khăn về vốn đầu tư, VEA kiến nghị có cơ chế đặc thù cho các NHTM trong nước cho vay vượt 15% vốn tự có khi tham gia đầu tư các dự án năng lượng trọng điểm; có chính sách hỗ trợ các chủ đầu tư...

Về giá điện để tiến tới cân bằng tài chính cho EVN, VEA kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan thực hiện điều chỉnh giá điện công khai, mỗi lần điều chỉnh phải có sự tham gia giám sát, phản biện độc lập.

      Q.T