Theo đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và hoạt động NH trong các tháng cuối năm 2012 theo chủ trương của Chính phủ, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh NH nước ngoài (TCTD) thực hiện các giải pháp chủ yếu sau:

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp tiền tệ, tín dụng, lãi suất và hoạt động NH theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 13/NQ-CP và chỉ đạo của NHNN các giải pháp về tiền tệ, đảm bảo hoạt động NH an toàn, hiệu quả năm 2012. Các TCTD tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp về tín dụng, lãi suất và hoạt động NH như sau: Thực hiện nghiêm túc quy định của NHNN về lãi suất huy động tối đa bằng đồng Việt Nam và lãi suất cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, XK, DN nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ. Áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động, mức độ rủi ro của khoản vay, tiết kiệm chi phí và chia sẻ khó khăn đối với DN và hộ dân; chủ động phối hợp với khách hàng vay trong việc rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay trong việc trả nợ vốn vay phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh thời hạn thu hồi vốn của dự án, phương án vay vốn và khả năng trả nợ của khách hàng.

Trên cơ sở đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng vay và khả năng tài chính, TCTD thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khách hàng vay không có khả năng trả nợ đúng hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng theo quy định tại Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN. TCTD không được cho vay mới để trả nợ cũ với mục đích che giấu nợ xấu; Thực hiện việc phân loại nợ đối với các khoản cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại Quyết định số 780/QĐ-NHNN ngày 23.4.2012 về việc phân loại nợ đối với nợ được điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ; xem xét điều chỉnh giảm lãi suất cho vay của các hợp đồng tín dụng xuống theo mức lãi suất cho vay hiện hành, nhất là đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng XK, công nghiệp hỗ trợ, DN nhỏ và vừa, sử dụng nhiều lao động...