Theo đó, căn cứ đối tượng bị thiệt hại, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chủ trì và có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, rà soát, thẩm định, tổng hợp đối tượng và kinh phí bồi thường thiệt hại trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.Căn cứ ý kiến thẩm định của 2 Bộ để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phương án phân bổ kinh phí bồi thường thiệt hại về sự cố môi trường biển cho từng địa phương để triển khai thực hiện. Trong khi chờ địa phương báo cáo, Bộ Tài chính trình Thủ tướng tạm cấp kinh phí cho các địa phương để thực hiện chi trả.Hướng dẫn quản lý, sử dụng khoản tiền Công ty TNHH Formosa Hà Tĩnh bồi thường, Bộ Tài chính diễn giải: Việc chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại cho người dân được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản (cá nhân có tài khoản) hoặc thanh toán bằng tiền mặt. Khi thanh toán chi trả phải lập bảng kê có ký nhận của đối tượng được nhận tiền.

Riêng đối với 3 đối tượng: Khai thác thủy sản trên tàu có công suất máy chính từ 90 CV trở lên; nuôi trồng thủy sản (thủy sản chết) và sản xuất muối; thu nhập bị mất của người lao động làm thuê được tính chung trong định mức bồi thường thiệt hại của chủ tàu hoặc chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối.

UBND các tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các chủ tàu hoặc chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối thống kê danh sách như lao động làm thuê trên tàu, trong cơ sở sản xuất và mức bồi thường đối với mỗi lao động cho phù hợp, đảm bảo đồng thuận, có xác nhận của từng người lao động. Trên cơ sở đó thực hiện cấp 100% số tiền bồi thường thiệt hại cho chủ tàu, chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối để cấp cho từng người lao động theo danh sách đã thống kê.

Bộ Tài chính cũng lưu ý, UBND các cấp phải tổ chức triển khai việc chi trả kinh phí bồi thường đảm bảo việc chi trả trực tiếp đến người dân bị thiệt hại, kịp thời, đúng đối tượng, không để xảy ra tiêu cực.

UBND các xã có trách nhiệm công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tại xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và niêm yết tại trụ sở danh sách đối tượng được bồi thường, thiệt hại và kinh phí bồi thường thiệt hại cho từng đối tượng sau khi Ủy ban nhân dân xã nhận được Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân huyện.

Thời gian công khai trước khi thực hiện chi trả bồi thường là từ 3-5 ngày. Tuy nhiên sau đó, các địa phương còn phải công khai kết quả chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho các đối tượng trong thời gian ít nhất là 30 ngày.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các đoàn thể ở địa phương thực hiện giám sát việc chi trả tiền bồi thường cho các đối tượng.

Về nội dung báo cáo, quyết toán kinh phí, Bộ Tài chính hướng dẫn: Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày nhận được kinh phí, các địa phương có báo cáo kết quả chi trả, đồng thời chậm nhất sau 45 ngày kể từ ngày nhận được kinh phí, các địa phương có báo cáo quyết toán kinh phí bồi thường gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.