Trong công văn gửi báo chí, Bộ Tài chính cho biết thời gian gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng có đưa ra một số ý kiến cho rằng phí đường bộ đối với dự án BOT do Bộ Tài chính đưa ra quá cao. Bên cạnh đó, việc Bộ không chấp thuận đề xuất của Bộ Giao thông vận tải lùi thời hạn tăng phí đối với một số trạm thu phí BOT đã gây nên nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính khẳng định việc thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư cho việc phát triển kinh tế xã hội là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đặc biệt là xây dựng kết cấu hạ tầng đường bộ.

Các dự án BOT được xây dựng dựa trên đề xuất của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và được Bộ GTVT lựa chọn nhà đầu tư, thẩm định, phê duyệt và công bố dự án. Bộ GTVT cũng quyết định việc ký kết hợp đồng dự án; quản lý, triển khai xây dựng dự án và khai thác kinh doanh; xây dựng phương án tài chính của dự án, bao gồm mức thu phí hoàn vốn và thời gian hoàn vốn của từng dự án.

Sau khi nhà đầu tư triển khai xây dựng dự án hoàn thành, căn cứ vào mức thu phí tại hợp đồng BOT, nhà đầu tư có văn bản đề nghị với Bộ Giao thông vận tải xem xét.

Sau khi xem xét, Bộ Giao thông vận tải có văn bản đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định thu phí hoàn vốn của từng dự án (trong đó, đề xuất cụ thể: mức thu phí, thời gian thu phí hoàn vốn, lộ trình điều chỉnh tăng mức thu phí,...).

Dựa trên cơ sở đề xuất của Bộ Giao thông vận tải và Hợp đồng BOT Bộ Giao thông vận tải đã ký với Nhà đầu tư, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Giao thông vận tải để ban hành Thông tư quy định mức thu phí từng dự án.

 Việc tăng phí sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí BOT đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Mặt khác, về mức thu từng dự án phù hợp với quy định tại Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu phí sử dụng đường bộ hoàn vốn các dự án đầu tư xây dựng đường bộ, trong đó, quy định về khung mức thu phí, lộ trình điều chỉnh mức thu phí trong đó năm 2014 mức thu tối đa không quá 2,5 lần mức tối thiểu khung; năm 2015 tối đa không quá 3 lần mức tối thiểu khung; năm 2016 áp dụng mức tối đa khung.

Ngày 30.12.2015, Bộ Tài chính nhận được công văn số 17178/BGTVT-TC ngày 25.12.2015 của Bộ Giao thông vận tải đề nghị lùi thời hạn điều chỉnh mức thu phí hoàn vốn của 23 Dự án BOT (có lộ trình tăng phí kể từ ngày 01.01.2016) đến ngày 01.6.2016 (lùi thời gian thực hiện 5 tháng).

Bộ Tài chính cho rằng đề nghị của Bộ Giao thông vận tải chưa phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cam kết với Nhà đầu tư trong Hợp đồng BOT Nhà nước đã ký và không thể ban hành Thông tư lùi thời hạn ngay được từ ngày 01.01.2016 vì phải thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Mặt khác, hiện cả nước có 53 trạm thu phí, nhưng Bộ Giao thông vận tải chỉ đề nghị lùi thời gian điều chỉnh tăng mức thu phí 5 tháng của 23 trạm, trong khi đó vẫn tiếp tục có văn bản đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định thu phí hoàn vốn 7 Dự án sắp hoàn thành, với mức thu bằng 3,5 lần mức thu cơ bản.

Do đó, Bộ Tài chính đã bác bỏ đề xuất của Bộ GTVT. Sau khi được Bộ Tài chính "bật đèn xanh", hàng loạt trạm thu phí đã điều chỉnh và áp dụng mức phí mới từ 35.000 đồng/xe đến 200.000 đồng/xe.

Clip về việc vẫn tăng phí sử dụng đường bộ tại 23 trạm thu phí BOT trong năm 2016: