Một trong những ưu điểm của chương trình là thành viên sở hữu thẻ được thanh toán chi phí cấp cứu tai nạn, điều trị, nằm viện và sinh con tại FV với mức từ 1.000 đến 10.000USD/1 năm. 

 
T.Uyên