CĐ TCty còn phối hợp với chuyên môn tổ chức kiện toàn bộ máy nhân sự làm công tác kỹ thuật an toàn và BHLĐ, đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho mạng lưới ATVSV ở cơ sở. Toàn TCty Điện lực miền Nam đã tổ chức 42 lớp huấn luyện ATVS cho 5.110 CNLĐ; tổ chức 415 cuộc kiểm tra  an toàn - BHLĐ tại các đơn vị của Cty điện lực tỉnh, thành phố phía nam.  

Q.C