Thanh tra sở đã thực hiện công tác thanh tra pháp luật LĐ tại 722 đơn vị và ban hành 200 quyết định xử phạt về hành vi, vi phạm pháp luật LĐ, BHXH với tổng số tiền 1,9 tỉ đồng; ngoài ra còn nhận và giải quyết 10 đơn khiếu nại tố cáo, 321 đơn tranh chấp về LĐ. Kế hoạch 6 tháng cuối năm, Thanh tra sở sẽ triển khai các đoàn đi thanh - kiểm tra tại hơn 800 DN, công trình xây dựng về việc thực hiện an toàn lao động, pháp luật về LĐ...   

Đ.Hải