Các đơn vị cơ bản đã trả lương cho NLĐ đúng thời gian quy định, tình trạng nợ lương nhiều tháng đã giảm, thu nhập bình quân của NLĐ toàn ngành khoảng 5,5 triệu đồng/người/tháng. Có một số đơn vị thu nhập cao hơn mức bình quân của ngành, từ 7,5 - 9 triệu đồng/người/tháng.

Cơ bản các đơn vị, DN đã đóng BHXH cho NLĐ kịp thời; một số DN do khó khăn nên vẫn còn nợ tiền lương của NLĐ. Qua khảo sát, tổng số tiền nợ lương 153 tỉ đồng, chủ yếu tập trung tại một số đơn vị của TCty Xây dựng Thăng Long, TCty XDCT Giao thông 1 (CTCP), TCty XDCT Giao thông 8 (CTCP).